Hoşgeldiniz

Değerli Meslektaşlarım ve Sektör Temsilcileri,

Sürdürülebilir Üretim ve Tüketim Derneği (SÜT-D) 2013 yılında kendi alanında tanınmış değerli akademisyenler, iş dünyası temsilcileri ve kamu kuruluşlarında çalışan uzmanlar tarafından kurulmuştur. Kuruluş öncesi yapılan yoğun değerlendirmeler sonrası, her ne kadar ülkemizde sürdürülebilirlik konusu son yıllarda önem kazanmaya başlamış olsa da, Sürdürülebilir Üretim ve Tüketim olgusu ve niçin önemli olduğu noktasında ciddi bilgi, kapasite eksikliği olduğu ve bu yönde farkındalık yaratmak, çalışmaları teşvik etmek amacıyla faaliyetler gerçekleştirme ihtiyacının olduğu sonucuna varılmıştır. SÜT-D bu ihtiyacı karşılamak amacıyla ortaya çıkmıştır.

Bilindiği gibi iktisat bilimi tanımı yapılırken “..insan ihtiyaçlarının sınırsız ancak bu ihtiyaçları karşılamak için kullanılan kaynakların ise sınırlı olduğu” söylenir ve sınırlı kaynaklarla sınırsız insan ihtiyacının nasıl karşılanacağı iktisat biliminin konusudur denir. “Sürdürülebilir Üretim ve Tüketim” konusu ise bu anlayışın bir adım ötesine gider ve hem günümüz hem de gelecek kuşakları hesaba katarak “ temel ihtiyaçları karşılama ve daha kaliteli bir yaşam sağlama amacıyla kullanıma sunulan mal ve hizmet üretimini sağlarken, yüksek verime sahip üretim teknoloji ve yöntemlerinin kullanımını teşvik, aynı miktarda üretim için daha az doğal kaynak ve enerji kullanımı ve daha az atık salımını sağlamayı” amaç edinmektedir.

20. YY Dünya tarihinde nüfusun çok hızlı arttığı, göreceli refahın yükseldiği ve kaynak tüketiminin en yoğun olduğu bir yüzyıl olmuştur. Bugünkü üretim ve tüketim kalıpları ile devam edilirse 21. Yüzyıl, kaynakların hızla tükendiği, insanlığın çok ciddi sıkıntılar yaşayacağı ve felaketlerle karşılaşacağı bir yüzyıl olacaktır. Bu nedenle tüketim ve üretim ilişkilerinin sürdürülebilir bir pespektifle ele alınması hayati derecede önemli olacaktır. Bu noktada, “sürdürülebilir üretim” konusu işin arz yönü ile ilgilidir ve sanayi, tarım, enerji, turizm ve ulaştırma gibi temel ekonomik sektörlerin ilk kurulum ve üretim sürecinden, tedarik zinciri ve müşteriye ulaştırılması aşamasına kadar çevreye duyarlı, verimli ve daha az kaynak kullanarak üretimin nasıl yapılabileceğiyle ilgilenir. İşin talep yönü ile ilgili olan “sürdürülebilir tüketim” ise yaşam kalitesini artırmak ve temel ihtiyaçları karşılamak için gerekli olan mal ve hizmet tüketimi yapılırken yerkürenin taşıma kapasitesi üzerine etkisinin en az maliyet getirecek şekilde nasıl sağlanacağıyla ilgilenir.

İleri Gelişmekte olan ülke sınıfında sayabileceğimiz ülkemizde, son yıllarda yaşanan hızlı ekonomik büyüme ile birlikte üretim ve tüketimin sürdürülebilir bir şekilde nasıl sağlanabileceği daha da önem kazanmaktadır. Doğası gereği, Sürdürülebilir Üretim ve Tüketim konusu çevre, enerji, iklim, atık, arz güvenliği, kentsel ve kırsal kalkınma, finans ve diğer sosyal konularda politika alanlarını da içerecek çok-disiplinli bir çalışma konusudur. Bu nedenle, Derneğimiz ülkemizde sürdürülebilir tüketim ve üretim anlayışını yaygınlaştırmak için yapacağı çalışma ve faaliyetlerde, amacına sadece çevresel kaygılarla odaklanarak değil, doğal kaynakların korunması, endüstriyel verimlilik, ekonomik kalkınma ve yaşam kalitesi gibi pek çok farklı alana hitap ederek ulaşmayı hedeflemektedir. SÜT-D, bu amaca yönelik yapacağı tüm faaliyetlerde üniversite, iş hayatı, yerel yönetimler, hükümet ve diğer ilgili STK’lar ile yakın işbirliğinde bulunmaya ciddi anlamda önem vermektedir.

Ulusal ve uluslararası boyutta ilgili alanlarda faaliyet göstermeyi hedefleyen derneğimiz, Yönetim Kurulumuz, çalışma gruplarımız ve yeni üyelerimizin sağlayacağı katkı ve sinerji ile büyüyecek ve inanıyorum ki ülkemizin başarılı sivil toplum kuruluşlarından birisi haline gelecektir.